Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
 • 1
 • 2
 • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 947885
Aktualizacja: 2019-11-06 07:33:02
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I SŁOWNIK SKRÓTÓW
Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nakłada na administrację publiczną, w tym na urząd obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej (BIP).

Niniejszy Biuletyn został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68) i jest dostępny całodobowo pod adresem www.bip.soleckujawski.pl. 

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Ustawa zobowiązuje do zamieszczania określonego katalogu informacji publicznej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dostęp do informacji jest także realizowany z pomocą: · wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego wyboru · wyłożenia lub wywieszenia informacji w powszechnie dostępnym miejscu lub - opcjonalnie - poprzez terminale informacyjne (infomaty). · udostępniania na wniosek zainteresowanego - dla informacji publicznej, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (art.10.ust.1.).


Udostępnianie informacji na wniosek

 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej lub pisemnej.
 2. Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.
 3. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art.10.ust.2.).

Pobierz wniosek

 1. Informacja, o której mowa w punkcie 3., udostępniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego "bez zbędnej zwłoki", to znaczy nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (art. 13.ust.2).
 2. Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jest w ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.
 3. Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez Radę Miejską oraz komisje Rady udostępnia Biuro Rady Miejskiej.
 4. Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez Burmistrza Miasta  udostępnia Wydział Administracji, Organizacji i Spraw Obywatelskich.
 5. Możliwe jest skopiowanie, sporządzenie odpisu, wydrukowanie, przesłanie pocztą, pocztą elektroniczną lub przeniesienie na dysk CD-ROM (w postaci plików w powszechnie używanych standardach zapisu dla komputerów PC obsługiwanych przez system operacyjny MS Windows).
 6. W przypadku informacji wymagających przetworzenia wnioskodawca zostanie obciążony kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji oraz koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (art.15.ust.1). Wnioskodawca, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, zostanie powiadomiony o wysokości opłaty i może wówczas dokonać zmian w swoim wniosku. Jeśli w ciągu 14 dni od zawiadomienia nie dokona zmian otrzyma informację oraz zostanie obciążony kosztami.
 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
 1. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, i inne).
 2. Podstawą do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.
 3. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art.16.ust.2.pkt.1).
 4. W przypadku niektórych rodzajów informacji publicznych, np. dotyczących zasobu geodezyjnego, informacji o środowisku i innych, ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania (art.1.ust.2.). Obowiązują wówczas inne zasady rozpatrywania wniosków oraz ewentualnej odpłatności. W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji publicznej w sprawie niepodlegającej przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie powiadomiony o właściwym sposobie załatwienia sprawy.
 
Odpowiedzialność karna
Ustawa (art.23) przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej.
 
********
 
SŁOWNIK SKRÓTÓW:
 
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
RM - Rada Miejska
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
POK - Punk Obsługi Klienta
 
 
Wytworzył: Katarzyna Ciudzińska
Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 30-09-2015
Data modyfikacji: 30-09-2015
Ilość wyświetleń: 8520
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki