Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 955257
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Burmistrz Miasta i Gminy

        BURMISTRZ MIASTA I GMINY    

  mgr inż. Teresa Substyk    
   
      (52) 387 01 44 (sekretariat urzędu)  
       

 

                    

 Burmistrz MiG przyjmuje interesantów (skargi i wnioski) we wtorki w godz. od 7.30 do 17.00.

1. Kompetencje Burmistrza określa ustawa o samorządzie gminnym oraz przepisy innych ustaw, w szczególności

    do zadań Burmistrza należy:

1) wykonywanie uchwał Rady i zadań Gminy określonych przepisami prawa,

2) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

3) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i wyznaczanie konkretnych osób do podejmowania tych

    czynności,

4) wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz

     kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

5) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

6) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie.

2. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu powołanemu Zastępcy

    Burmistrza lub Sekretarzowii.

3. Burmistrz nadzoruje bezpośrednio pracę Biura Prawnego, Biura Informacji, Pionu Ochrony, Biura Kontroli

    Wewnętrznej, Audytora Wewnętrznego. 

  • Biuro Prawne:

1) zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa,

2) obsługa prawna Urzędu,

3) opiniowanie w zakresie formalno-prawnym projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, umów oraz innych pism  przekazanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu, przez nie opracowanych i sprawdzonych pod względem merytorycznym,

4) udzielanie konsultacji i porad w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym,

5) sporządzanie opinii prawnych na podstawie pisemnych zapytań zawierających opis stanu faktycznego oraz sprecyzowane zagadnienie prawne wraz z propozycją rozwiązania przedstawionego problemu,

6) zastępstwo prawne przed sądami i urzędami oraz innymi organami orzekającymi.

1. Małgorzata Szalewska - radca prawny

2. Paulina Popielewska - radca prawny

3. Natalia Sieracka - referent prawny

tel. 52 387 01 27
e-mail:

  • Biuro Informacji:

1) inicjowanie i współudział w opracowaniu strategii informacyjnej,

2) kształtowanie wizerunku Gminy,

3) koordynowanie i nadzór merytoryczny nad działaniami komórek organizacyjnych urzędu w zakresie informacji,

4) informowanie o pracy samorządu,

5) przygotowywanie i realizacja innych działań informacyjnych,

6) współpraca z mediami,

7) analizowanie publikacji prasowych,

8) prowadzenie archiwum prasowego,

9) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania wydawnictw informacyjnych,

10) informowanie o działalności samorządu poprzez Internet,

11) gromadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej,

12) redagowanie biuletynu „Soleckie Wiadomości z Ratusza”,

13) prowadzenie strony internetowej Urzędu.

Zbigniew Stefański - kierownik biura informacji
tel. 52 387 01 32
e-mail:

  • Pion Ochrony:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

5) opracowywanie planu ochrony informacji jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,

6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

7) współpraca w zakresie realizowanych zadań ze służbami ochrony Państwa,

8) administrowanie dokumentami zawierającymi informacje niejawne.

1. Katarzyna Kamińska - inspektor ds. obsługi archiwum, pełnimocnik ds. ochrony informacji niejawnych
    tel. 52 387 01 07
    e-mail:

2. Anna Kaplarna - inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej
    tel. 52 387 01 14
    e-mail:

3. Monika Michalska - kierownik  referatu księgowości budżetowej
    tel. 52 387 01 28
   

  • Biuro Kontroli Wewnętrznej:

1) opracowywanie planu kontroli na dany rok kalendarzowy i przedstawianie go do zatwierdzenia Burmistrzowi,

2) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej kompleksowej, problemowej i sprawdzającej w Urzędzie Miasta oraz

    jednostkach organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym na dany rok harmonogramem kontroli,

3) przeprowadzanie kontroli doraźnych dla pilnego zbadania nagłych zdarzeń zgodnie z poleceniem Burmistrza,

4) wykonywanie z upoważnienia Burmistrza innych kontroli należących do zakresu jego kompetencji,

5) bieżące informowanie Burmistrza o wynikach kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach oraz

     przedstawianie Burmistrzowi do zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych obejmujących wnioski i zalecenia

     pokontrolne,

6) badanie zgodności działalności kontrolowanych jednostek z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

     skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań,

7) sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, w tym prowadzenie książki kontroli i monitorowanie

     wykonania zaleceń pokontrolnych,

8) opracowywanie i przedstawianie Burmistrzowi sprawozdania z rocznej działalności biura,

9) przechowywanie  dokumentacji z kontroli zewnętrznych, w tym protokołów i zaleceń pokontrolnych

10) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami podległymi,

11) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz audytorem.

1. Marlena Borakiewicz - podinspektor ds. kontroli wew.
    tel. 52 387 01 26
   

  • Audytor Wewnętrzny:

Do zadań należą działania, przez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności, w tym, w szczególności:

1) prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostki,

2) prowadzenie zadań audytu wewnętrznego,

3) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu,

4) przygotowanie programu zadania audytowego,

5) przygotowanie rocznego planu audytu,

6) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych,

7) badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez następcze sprawdzenia:

a) przestrzegania zasad rachunkowości, zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,

b) zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych,

8) ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych, - ocena przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,

9) rzetelne, obiektywne i niezależne:

a) ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej,

b) określenie oraz analiza przyczyn i skutków nieprawidłowości,

c) przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienia poddanej audytowi działalności.

Joanna Motylewska - Retkowska - audytor wewnętrzny

 

 

Wytworzył: Katarzyna Ciudzińska
Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 02-06-2016
Data modyfikacji: 02-06-2016
Ilość wyświetleń: 6725
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki