Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 955368
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Karty usług i wnioski do pobrania

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH:

Zameldowanie na pobyt stały.
Wniosek do pobrania

Zameldowanie na pobyt czasowy.
Wniosek do pobrania.

Wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego.
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - wniosek
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - wniosek

Zgłoszenie wyjazdu za granicę i zgłoszenie powrotu.
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP - wniosek
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP - wniosek

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
Zgłoszenie pobytu stałego - wniosek

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
Zgłoszenie pobytu czasowego - wniosek

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej.
Wniosek do pobrania

Nadawanie lub zmiana numeru PESEL.
Wniosek o nadanie numeru PESEL.

Wydawanie zaświadczeń z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców.
Wniosek do pobrania

Udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców.
Wniosek do pobrania

Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców.
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Pisemna deklaracja do pobrania

Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Reklamacje na nieprawidłowości w spisie wyborców.
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wydawanie Karty Dużej Rodziny.

Wydanie, wymiana i unieważnienie dowodu osobistego.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Instrukcja wykonywania zdjęć do dokumentów paszportowych oraz dowodów osobistych.
Wzory masek dowodowo - paszpotrowych.
Nowy dowód osobisty od 1 marca 2015 r.- plakat.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1.
CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.

Załącznik CEIDG-MW.
Załącznik CEIDG-RD.
Załącznik CEIDG-RB.
Załącznik CEIDG-SC.

Załącznik CEIDG-PN.
Załącznik CEIDG-POPR.
Ważna informacja dla przedsiębiorócw.

Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydawanie Karty Dużej Rodziny.
Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny...
Oświadczenie rodzica ubiegającego sie o przyznanie Karty Dużej Rodziny (składane odrębnie przez każdego z rodziców).
Zgoda na wykorzystanie numeru telefonu komórkowego w komunikacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny.

Przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytułu utraconego wynagrodzenia lub dochodu za odbywanie  ćwiczeń wojskowych.

Wniosek o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom...

URZĄD STANU CYWILNEGO:

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego.
Wniosek.

Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym.
Wniosek.

Sprostowanie aktu stanu cywilnego.
Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu cywilnego.

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgonu) do polskich ksiąg stanu cywilnego.
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiag stanu cywilnego.
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego.
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego.

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC.

Wydanie zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (małżeństwo konkordatowe).

Zgłoszenie urodzenia dziecka.

Zgłoszenie zgonu.

Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki w trybie art. 90 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Oświadczenie o uznaniu dziecka.

Powrót do nazwiska po rozwodzie.

Zmiana imienia i nazwiska.

Zmiana imienia dziecka (do 6 m-cy).

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Wniosek do pobrania

Rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane.

Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego.

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.


REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA  I ROLNICTWA:

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.
Wniosek, oświadczenie i zgoda do pobrania.

Zgłoszenie eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne.
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne.

Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Wniosek do pobrania
Oświadczenie

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Wniosek do pobrania.
Karta ewidencyjna odbiornika ścieków

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Karta informacyjna przedsięwzięcia.

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenie eksploatacji instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza.
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

DO- 2 Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

Zezwolenie na lokalizację zjazdu.
Wniosek na lokalizację zjazdu.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Wniosek za zajęcie pasa drogowego wraz z oświadczeniem.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.
Wniosek wraz z oświadczeniem.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.

Wydanie licencji wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką.
Wniosek o wydanie / zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wraz z oświadczeniami.

Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowych na terenie Gminy Solec Kujawski.

REFERAT NIERUCHOMOŚCI I ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH:

Dzierżawa nieruchomości.
Podział nieruchomości.
Wniosek o podział nieruchomości przeznaczonej w planie miejscowym na cele rolne lub leśne

Wniosek o podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub warunkami zabudowy.
Wniosek o podział niezależnie od ustaleń planu miejscowego.

Rozgraniczenie nieruchomości.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność miasta i gminy - tryb przetargowy.
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - tryb bezprzetargowy.
Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych i zabudowanych w drodze przetargu.
Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Sprzedaż użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego.
Zamiana gruntów.

Zasady wynajmowania lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych oraz kryteria wyboru osób, z którymi zawierane są umowy na te lokale.
Wniosek o przydział lokalu socjalnego / mieszkalnego.
Zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.
Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres.
Warunki dokonywania zamiany lokali.
Wniosek o zamianę mieszkania.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.
Wniosek o przydział lokalu socjalnego / mieszkalnego.


BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.
Wniosek o potwierdzenie numeru porządkowego
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego


REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY I KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ:

Zgłoszenie kupna lub sprzedaży pojazdu opodatkowanego podatkiem od środków transportowych.
Odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych.
Rozłożenie na raty podatku od środków transportowych.
Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych.
Udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe.
Zwrot nadpłat podatków i opłat.
Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania i ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości.
Zgłoszenie sprzedaży nieruchomości oraz korekty podatku od nieruchomości - zmiana wymiaru podatku od nieruchomości.
Zgłoszenie gruntów rolnych do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku rolnego.
Zgłoszenie sprzedaży nieruchomości rolnej oraz korekty podatku rolnego - zmiana wymiaru podatku rolnego.
Zgłoszenie lasu do opodatkowania i ustalenia wymiaru podatku leśnego.
Zgłoszenie sprzedaży lasu oraz korekty podatku leśnego - zmiana wymiaru podatku leśnego.

Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Wniosek do pobrania
Oświadczenie - informacja o stanie majątkowym podatnika

Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Wniosek do pobrania.
Oświadczenie - informacja o stanie majątkowym podatnika


Odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Wniosek do pobrania
Oświadczenie - informacja o stanie majątkowym podatnika

Wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

Rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.
Umorzenie zaległości z tytułu opłat za lokal mieszkalny.
Umorzenie odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego regulowania opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.
Umarzanie należności z tytułu dzierżawy gruntów.
Umarzanie należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Rozkładanie należności z tytułu dzierżawy gruntów na raty

Rozkładanie należności z tytułu użytkowania wieczystego na raty
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Naliczanie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Oświadczenie do pobrania.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Wniosek do pobrania
Zaświadczenie

Przyznanie dodatku energetycznego.
Wniosek do pobrania

REFERAT REALIZACJI INWESTYCJI:
Uzgodnienie trasy uzbrojenia.

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH:

Zamówienia publiczne.

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO:

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wniosek do pobrania

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w formie zaświadczenia.
Wniosek do pobrania

Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Wniosek do pobrania

Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w formie zaświadczenia.
Wniosek do pobrania

Sporządzenie kopii dokumentów archiwalnych (z potwierdzeniem kopii za zgodność z oryginałem).
Wniosek do pobrania

Przeniesienie decyzji w sprawie warunków zabudowy na rzecz innego podmiotu.
Wniosek o przeniesienie decyzji w sprawie warunków zabudowy na rzecz innego podmiotu.

Ustalenie warunków zabudowy.
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania.

Postanowienie w sprawie opinii do wstępnego projektu podziału nieruchomości co do zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Wytworzył: Katarzyna Ciudzińska
Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 09-06-2016
Data modyfikacji: 09-06-2016
Ilość wyświetleń: 11923
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki