Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 955236
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Audyt i kontrole

AUDYT:

ROK 2009:

ROK 2011:

ROK 2012:

ROK 2013:

ROK 2014:

ROK 2015:

*****************

KONTROLE ZEWNĘTRZNE:

ROK 2009 :

L.p. Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Wynik kontroli
 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych od 9.02.2009 r. do 20.02.2009 r. wystąpienie pokontrolne - pobierz
 2. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki - Oddział Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR WFE Gmina Solec Kujawski Kontrola Projektu pn. "Rozbudowa bazy sportowej - budowa krytej pływalni w Solcu Kujawskim"

Okres objęty kontrolą rzeczowy: 03.09.2004r. - 15.01.2007 r.

Okres objęty kontrolą finansowy: 03.09.2004r. - 09.04.2009 r.

informacja pokontrolna - pobierz
 3. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Funduszy Europejskich Gmina Solec Kujawski Kontrola Projektu pn. "Budowa komplaksu "Moje Boisko Orlik 2012" w Solcu Kujawskim Od 10.09.2008 r. do 11.12.2008 r. protokół z kontroli problemowej - pobierz
4. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski Kontrola w zakresie wydawania dowodów osobistych Od 1.01.2009 r. do 9.11.2009 r. wystąpienie pokontrolne - pobierz
5. Wojewoda Kujawsko - Pomorski Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Od 16.12.2009 r. do 17.12.2009 r. protokół z kontroli problemowej - pobierz

 ROK 2010 :

L.p. Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Wynik kontroli
 1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Przedmiotem kontroli było dysponowanie mieniem komunalnym 7.12.2010 r. do 20.01.2011 r. protokół z kontroli - pobierz

ROK 2011 : 

L.p. Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Wynik kontroli
 1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Zakres kontroli obejmował: akty stanu cywilnego, zmiana imion i nawisk, ewidencja ludności i dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków 25.01.2011 r. - 31.01.2011 r.

protokół z kontroli problemowej - pobierz

wystąpienie pokontrolne - pobierz

2. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Urząd Stanu Cywilnego w Solcu Kujawskim Kontrola problemowa Urzędu Stanu Cywilnego 18.10.2011 r.

protokół z kontroli - pobierz

3. Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski Kontrola planowa zadań z zakresu ustawy o transporcie drogowym 25.10 - 03.11.2011 r.

wystąpienie pokontrolne - pobierz

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski Zakres kontroli dot. prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczen lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych 13-26.01.2011 r.

protokół z kontroli - pobierz

ROK 2012 :

L.p. Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Termin kontroli Wynik kontroli
 1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski Kontrola w zakresie przestrzegania wymogu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 30.03.2012 r. wystąpienie pokontrolne - pobierz
2. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Gmina Solec Kujawski Kontrola projektu pn. "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim" 14-25.09.2012 r. i 03.10.2012 r.

protokół z kontroli - pobierz

3. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgosczy Gmina Solec Kujawski Kontrola projektu pn. "Przebudowa ulicy Kujawskiej w Solcu Kujawskim" 18-28.09.2012 r. protokół z kontroli - pobierz
4. Urząd Marszałkowski Woj. Kuj. - Pom. Departament Wdrażania RPO Gmina Solec Kujawski Kontrola problemowa z zakresu zrealizowania projektu pn. "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim" 09-11.10.2012 r. informacja pokontrolna - pobierz plik

 
ROK 2013:

L.p. Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Wynik kontroli
 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych od 14.01.2013 r. do 07.03.2013 r. wystąpienie pokontrolne - pobierz
2. Najwyższa Izba Kontroli/Delegatura w Bydgoszczy Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski Planowanie i realizacja inwestycji na terenach zagrożonych powodzią od 18.03.2013 r.- 31.05.2013 r.
wystąpienie pokontrolne - pobierz
3. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski Przeprowdzenie czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Województwa Kuj. - Pom. w zakresie projektu "Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim". od 22.05.2013 r. - 3.06. i 26.06.2013 r.  protokół pokontrolny - pobierz
4. Urząd Marszałkowski Woj. Kuj. - Pom. w Toruniu Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski Kontrola projektu "Przedszkolaki z naszej paki" od 17.09.2013 r. -23.09.2013 r.
 
5. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urząd Miastai Gminy Solec Kujawski Kontrola dot. ustalenia stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nawisk.
od 27.09.2013 r. do 1.10.2013 r. wystąpienie pokontrolne - pobierz
6. NIK, Delegatura w Bydgoszczy Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski Finansowanie przez Gminę przedszkoli publicznych i niepublicznych
od 13.11.2013 r. - 13.02.2014 r.
wystąpienie pokontrolne - pobierz
7. Wojewoda Kujawsko - Pomorski Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski Kontrola zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Staromiejskim z NPRDL etap II 6.12.2013 r. wystąpienie pokontrolne - pobierz
8. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski kontrola prawa pracy, w tym BHP 12.12.2013 r. - 19.12.2013 r. protokół z kontroli - pobierz

ROK 2014:

L.p Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Termin przeprowadzenia kontroli

 

Wyniki kontroli

 

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski kontrola operacji w ramach działania 413 Małe projekty  31.01.2014 r.

- raport z czynności kontrolnych Nr 02/413/16/14

- raport z czynności kontrolnych Nr 02/413/17/14

2. Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski kontrola przestrzegania przepisów i wymogów ochrony środowiska 02.06.14 r. -24.09.14 r.
Protokół z kontroli
3. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski kontrola archiwum zakładowego i USC 3 i 6.06.2014 r.  

Protokół kontroli archiwum zakładowego

Wystąpienie pokontrolne - kontrola archiwum zakładowego

Protokół kontroli problemowej archiwum USC

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski kontrola utrzymania obiektów budowlanych dróg gminnych 10.09.2014 r.

 

Pismo_przewodnie

Protokoły kontroli utrzymania obiektu budowlanego

5. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Nadzoru i Kontroli w Bydgoszczy Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski kontrola w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w ustawie KPA 9-11.09.2014 r. Wystąpienie pokontrolne
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu Urząd Miasta i Gminy kontrola realizacji prac oraz związane z projektem dokumentacji, projekt dofinansowany ze środków UE pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po P.P. Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" 23.09.2014 r. Informacja pokontrolna
7. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Urząd Miasta i Gminy kontrola sprawdzająca wykionanie zaleceń pokontrolnych przesłanych Burmistrza MiG Solec Kujawski przez Prezesa RIO w Bydgoszczy z dnia 29.04.2013 r. od 5.12.14 r. do 19.12.14 r. Protokół pokontrolny

ROK 2015:

L.p Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Termin przeprowadzenia kontroli

 

Wyniki kontroli

 

1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski kontrola doraźna na miejscu w trakcie realizacji projektu pt. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitarnym BiT - City - Solec Kujawski"
4.05.2015 r. do 8.05.2015 r.
Informacja pokontrolna
2. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski konrtola prawidłowości wykorzystania przez jst dotacji udzielonych z budżetu Wojewody oraz prawidłowości pobierania i rozliczenia dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 20.07.2015 r. do 7.08.2015 r. Wystąpienie pokontrolne
3. Urząd Marszałkowski w Toruniu Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski kontrola projektu nr POKL.09.01.01-04-006/09 pt. "Przedszkolaki z naszej paki"
od. 3.11.2015 r. do 6.11.2015 r.  Informacja pokontrolna

 ROK 2016:

L.p Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Termin przeprowadzenia kontroli

 

Wyniki kontroli

 

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Urząd Miasta i Gminy kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za okres 2014 - 2015 od 20.01.2016 r. - 6.04.2016 r.
wystąpienie pokontrolne
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Urząd Miasta i Gminy obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, opracowywanie wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych od 19.02.2016 - do 02.03.2016 r. protokół kontroli
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wToruniu Urząd Miasta i Gminy kontrola na zakończenie projektu Nr POIS.02.02-00-00-001/12 zrealizowanego w ramach PoIiŚ 2007 - 2013 dot. projektu "Rekultywacja terenów przemysłowych po P.P. Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim z zastosowaniem technologii remediacyjnych" od 03.02.2016 r. do 19.04.2016 r. w tym na miejscu realziacji - 15.03.2016 r.
informacja pokontrolna
4. Centrum Unijnych Projektów Transportowych Urząd Miasta i Gminy kontrola doraźna na zakończenie II etapu projektu POIS.07.03.00.00.037/13 od 27.06.16 r. do 29.06.2016 r.  

 *****

KONTROLE WEWNĘTRZNE:

Protokoły z kontroli wewnętrznej w 2013 roku:

L.p. Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Okres objęty kontrolą Wynik kontroli
 1. Urząd Miasta i Gminy, Biuro Kontroli Wewnętrznej Ośrodek Sportu i Rekreacji kontrola dochodów i wydatków za 2012 rok od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

protokół - pobierz,

wystąpienie pokontrolne - pobierz

2. Urząd Miasta i Gminy, Biuro Kontroli Wewnętrznej Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Gimnazjum Publiczne nr 2 kontrola doraźna, przeprowadzona w zakresie realizacji zajęć wychowania fizycznego przez uczniów GP Nr 2 na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim od stycznia do kwietnia 2013 r.

protokół - pobierz

Protokoły z kontroli wewnętrznej w 2014 roku:

L.p. Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Okres objęty kontrolą Wynik kontroli
 1. Urząd Miasta i Gminy, Biuro Kontroli Wewnętrznej Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, Wydział Utrzymania Miasta kontrola prawidłowości postępowania w zakresie wydawania zezwolenia na lokalizację zjazdu
od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

 

protokół - pobierz,

 

ROK 2016:

ROK 2015:

ROK 2014:

 

 

 

Wytworzył: Katarzyna Ciudzińska
Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 04-07-2016
Data modyfikacji: 04-07-2016
Ilość wyświetleń: 7810
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki