Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 955261
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Skargi i wnioski

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art. 221 - 259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.

Do przyjmowania skarg i wniosków do protokołu zobowiązani są wszyscy pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski w godzinach urzędowania.

Do Referatu Organizacyjnego należy przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków (pok. nr 11, I piętro UMiG).

Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane do Burmistrza MiG lub Urzędu Miasta i Gminy załatwia w ramach właściwości organ, do którego były adresowane.

Jeśli Burmistrz MiG nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiają o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

W razie niezałatwienia sprawy w terminie jednego miesiąca informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania terminu i wskazuje się nowy termin załatwienia sprawy.

 

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW:

ROK 2010:

L.p.

Data wpływu

Przedmiot skargi lub wniosku Komu zlecono załatwienie skargi lub wniosku
Termin załatwienia Sposób załatwienia
1. 20.04.2010r. Skarga na nauczyciela w SP Nr 4 Kierownik Ref. Edukacji oraz prośba o pisemne wyjaśnienie skierowane do Dyrektora SP nr 4 10.05.2010r. Odp. pisemna RE/0561/1-1/2010, skarga uznana za zasadną
 2.  4.05.2010r. Zażalenie na pracę Burmistrza MiG i podległych mu pracowników Skargę skierowano do Komisji Rewizyjnej RM  22.06.2010r. Odp. pisemna BRM.00520/11/10

 

 

3.

 

 

 

 24.05.2010r. Skarga na brak odpowiedzi na złożone w dniu 19.10.2009 r. pismo Skargę skierowano do Przewodniczącego RM, Burmistrza MiG, Pełnomocnika Burmistrza MiG  21.06.2010r. Odp. pisemna RGM.7102-7-R/2010

4.

11.06.2010r. Skarga na opieszałość postępowania w sprawie wniosku na etatowe świadczenia rzeczowe dla Sił Zbrojnych RP Skargę skierowano do Burmistrza MiG 14.06.2010r. Odp. pisemna RSO/5350/1/10
5. 22.06.2010r. Skarga na pracowników socjalnych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Skargę skierowano do wyjaśnienia Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 8.07.2010r. Odp. pisemna KB 0561-5/10

 ROK 2011:

L.p.

Data wpływu

Przedmiot skargi lub wniosku Komu zlecono załatwienie skargi lub wniosku
Termin załatwienia Sposób załatwienia
1. 4.02.2011r. Skarga na nieczytelny podpis Sekretarza MiG na postanowieniu z dnia 24.01.2011r. Skargę skierowano do Komisji Rewizyjnej RM 2.03.2011r. Odp. pisemna BRM.1510.1.2011 wraz z Uchwałą Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13.04.2011r. - skarga uznana za bezzasadną
 2. 15.02.2011r. Skarga na Burmistrza MiG Solec Kujawski Skargę skierowano do Komisji Rewizyjnej RM  15.03.2011r. Odp. pisemna BRM.1510.2.2011 wraz z Uchwałą Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13.04.2011r. - skarga uznana za bezzasadną

 

 

3.

 

 

 

 18.02.2011r. Skarga na nieczytelny podpis Sekretarza MiG w zawiadomieniu i nie wskazanie w jakim celu i charakterze występuje wnoszący Skargę skierowano do Komisji Rewizyjnej RM  15.04.2011r. Odp. pisemna BRM.1510.1.2011 wraz z Uchwałą Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim oraz odp. pisemna BRM.1510.7.2011 - skarga uznana za bezzasadną

4.

18.02.2011r. Skarga na nieczytelny podpis Sekretarz MiG na decyzji z dnia 4.05.1995r. Skargę skierowano do Komisji Rewizyjnej RM 15.04.2011r. Odp. pisemna BRM.1510.1.2011 wraz z Uchwałą Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13.04.2011r. oraz odp. pisemna BRM.1510.7.2011 - skarga uznana za bezzasadną 
5. 18.02.2011r. Skarga na nieczytelny podpis Sekretarz MiG w zawiadomieniu z dnia 24.11.2010r. Skargę skierowano do Komisji Rewizyjnej RM 15.04.2011r. Odp. pisemna BRM.1510.1.2011 wraz z Uchwałą Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w solcu Kujawskim z dnia 13.04.2011 r. - skarga uznana za bezzasadną
6. 18.02.2011r. Wniosek na wydarzenie stanowiące zagrożenie dla zdrowia i zdrowia publicznego Wniosek skierowano do Komisji Rewizyjnej RM 22.02.2011r. Wniosek został odesłany pismem R.O.Ś i R. 7614-75/10/11 do Urzędu Miasta Bydgoszcz w celu rozpatrzenia.
7. 22.02.2011r. Wniosek o unieważnienie zebrania z mieszkańcami Osiedla Staromiejskiego z dnia15.02.2011r. Wniosek przekazano do rozpatrzenia Radcy Prawnemu 22.03.2011r. Odp. pisemna z Rady Miejskiej BRM.1510.4.2011 oraz odp. pisemna Burmistrza MiG RO.1510.1.2011
8. 23.02.2011r. Skarga na nieczytelny podpis Sekretarz MiG w zawiadomieniu oraz w jakim celu i charakterze występował wnioskujący Skargę przekazano do Komisji Rewizyjnej RM 22.03.2011r. Odp. pisemna BRM.1510.1.2011 wraz z Uchwałą Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13.04.2011 r. - skarga uznana za bezzasadną
9. 8.03.2011r. Wniosek o wyłączenie Burmistrza MiG z udziału w postępowaniu Wniosek przekazano do Komisji Rewizyjnej RM  4.02.2011r. Odp. pisemna BRM.1510.5.2011
10. 8.03.2011r. Skarga na nieczytelny podpis Burmistrza MiG na zawiadomieniu i nie wskazano w jakim celu i charakterze występuje wnoszący Skargę skierowano do Komisji Rewizyjnej RM 4.04.2011r. Odp. pisemna BRM.1510.5.2011 - skarga uznana za bezzasadną
11. 8.03.2011r. Wniosek o wyłączenie Sekretarza MiG z udziału w postępowaniu Wniosek skierowano do Burmistrza MiG 5.04.2011r. Odp. pisemna RO.1510.2.2011
12. 8.03.2011r. Skarga na nieczytelny podpis Sekretarz MiG w dwóch zawiadomieniach z dnia 28.02.2011r. Skargę skierowano do Burmistrza MiG 5.04.2011r. Odp. pisemna RO.1510.2.2011 - skarga uznana za bezzasadną
13.  4.04.2011r. Skarga na nieczytelny podpis Przewodniczącego RM na 2 zawiadomieniach z dnia 2.03.2011r. Skargę odesłano do rozpatrzenia Wojewodzie Kuj. - Pom.   15.04.2011r.

Odp. pisemna BRM.1510.7.2011

Wojewoda Kuj. - Pom. w odp. na przesłaną do rozpatrzenia skargę uznał za bezzasadną WNK.V.1410.101.2011  z dnia 18.05.2011 r.

 

14. 27.05.2011r. Zażalenie na pracę Burmistrza MiG i podległych mu urzędnikom Zażalenie skierowano do Komisji Rewizyjnej RM 30.06.2011r.

Odp. pisemna BRM.1510.12.2011 wraz z Uchwałą Nr IX/77/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29.06.2011 r. - skarga uznana za bezzasadną oraz odp. pisemna Burmistrza MiG RO.1510.6.2011 z dnia 22.08.2011 r.

15. 21.06.2011r. Skarga na pracę urzędników i ich ponowne wezwanie do zapłaty już wcześniej dokonanej w kasie UMiG  Skargę skierowano do Burmistrza MiG oraz do Ref. Księgowości Budżetowej 5.07.2011 r.

Odp. pisemna RO.1510.4.2011

16. 1.07.2011 r. Skarga na stronniczość pracownika prowadzącego sprawę o wymeldowanie Skargę skierowano do Burmistrza MiG 5.07.2011 r.

Odp. pisemna RO.1510.5.2011

17. 7.07.2011r. Wniosek o wyjaśnienie, które pismo kończy postępowanie w przedmiocie wymeldowania Wniosek skierowano do Burmistrza MiG 11.07.2011 r. Odp. pisemna RO.1510.7.2011
18. 10.08.2011r. Zażalenie na pracowników UMiG oraz nierzetelne wyjaśnienie sprawy przez Komisję Rewizyjną RM Zażalenie skierowano ponownie do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną 30.09.2011 r. Odp. pisemna BRM.1510.12.2011 wraz z Uchwałą Nr XI/97/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29.09.2011 r. 
19. 26.09.2011 r. Skarga na pracownika UMiG o niepoinformowaniu wnoszącej skargę o planowanych pracach budowlanych Skargę skierowano do Burmistrza MiG 26.10.2011r. Odp. pisemna RO.1510.8.2011 - skargę uznano za zasadną

 ROK 2012:

L.p.

Data wpływu

Przedmiot skargi lub wniosku Komu zlecono załatwienie skargi lub wniosku
Termin załatwienia Sposób załatwienia
1. 19.03.2012r. Skarga na działanie władz miasta i gminy Solec Kujawski w zakresie różnicowania w Zarządzeniu Burmistrza MiG ceny w cenniku OSiR Wojewoda Kuj. - Pom. zaskarżył zarządzenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy 12.12.2012r. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej - Sygn. akt II SA/Bd 937/12
 2.  5.04.2012r. Skarga na pracę kasjera w UMiG Skargę skierowano do Burmistrza MiG  27.03.2012r. Odp. pisemna RO.1510.2.2012

 

 

 

3.

 

 

12.04.2012r. Wniosek skierowany do Rady Miejskiej  o zwiększenie udzielonej wcześniej bonifikaty za wykup mieszkania Skargę skierowano do Komisji Rewizyjnej  1.06.2012r. Odp. pisemna BRM.1510.3.2012 - wniosek uznano za bezzasadny.

4.

25.06.2012r. Skarga na pracowików UMiG, zajmujących się sprawami mieszkaniowymi Skargę skierowano do Burmistrza MiG 28.06.2012r. Odp. pisemna RO.1510.4.2012 - skarga uznana za bezzasadną
5. 22.11.2012r. Zażalenie na Wykonawcę robót Zażalenie skierowano do Burmistrza MiG 30.11.2012r. Odp. pisemna WIPP.RRI.7013.2.58.2007

ROK 2013:

L.p.

Data wpływu

Przedmiot skargi lub wniosku Komu zlecono załatwienie skargi lub wniosku
Termin załatwienia Sposób załatwienia
1. 16.04.2013r. Skarga na pracownika UMiG
Burmistrz MiG Solec Kujawski 29.04.2013r. Odp. piemna WOA.RO.1510.1.2013
2. 9.11.2013r. Wniosek optymalizacyjny o rozważenie przy planowaniu wydatkó na 2014 r. dywersyfikacji zlecenia usług związanych z prowadzeniem polityki informacyjno - promocyjnej oraz polityką dot. obwieszczeń wyborczych. Burmistrz MiG Solec Kujawski 22.11.2013 r. Odp. pisemna WAO.RO.1510.3.2013
3. 12.11.2013 r. Wniosek o wyrażenia zgody na wywieszenie na budynkach szkół flag ZNP Burmistrz MiG Solec Kujawski 15.11.2013 r. Odp. pisemna WAO.RO.1510.2.2013
4. 16.11.2013r. Wniosek optymalizacyjny o rozważenie podjęcia dodatkowej wspólpracy z zagranicznymi tytułami prasowymi Burmistrz MiG Solec Kujawski 22.11.2013 r. Odp. pisemna WAO.RO.1510.4.2013
5. 20.11.2013r. Wniosek optymalizacyjny dot. poszerzenia zakresu informacji skierowanej do powstających i istniejących przedsiębiorców zamieszczonej na oficjalnych stronach internetowych. Burmistrz Mig solec Kujawski 22.11.2013 r. Odp. pisemna WAO.RO.1510.5.2013

 ROK 2014:

L.p.

Data wpływu

Przedmiot skargi lub wniosku Komu zlecono załatwienie skargi lub wniosku
Termin załatwienia Sposób załatwienia
1. 07.04.2014
Wniosek o wyrażenie zgody na wywieszenie na budynkach szkół flag ZNP Burmistrz MiG Solec Kujawski 11.04.2014 r. Odp. pisemna WAO.RO.1510.1.2014
2. 30.05.2014
Wniosek o odwołanie Z-cy Burmistrza MiG z funkcji Wiceprezesa Zarządu Stowarzytszenia Rozwoju Solca Kujawskiego Wniosek wpłynął do Rady Miejskiej, która po zapoznaniu się przekazała go do rozpatrzenia właściwemu organowi - Burmistrzowi MiG 03.06.2014 r. Odp. pisemna WAO.RO.1510.2.2014
3. 06.06.2014
Skarga na nie odbieranie śmieci z jednej z firm Burmistrz MiG Solec Kujawski  13.06.2014 r. Odp. pisemna WAO.RO.1510.3.2014
4. 7.07.2014 Skarga na wysokie koszty  nadpłat za rozliczenie centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Granicznej 9 (skarga przekazana przez NIK Delegatura w Bydgoszczy do Przewodniczącego RM w celu rozpatrzenia) Rada Miejska w Solcu Kujawskim  28.08.2014 r.

Odp. pisemna BRM.1510.4.2014

(Uchwała Nr XLIII/387/14 Rady Miejskiej z dnia 28.08.14 r.)

5. 21.07.2014 Skarga na działalność Parku Wodnego przy OSiR w Solcu Kujawskim Burmistrz MiG Solec Kujawski  5.08.2014 r.  Odp. pisemna WAO.RO.1510.5.2014
6. 22.07.2014 Skarga przekazana telefonicznie na jednostki organizacyjne urzędu, nie posiadające własnych stron BIP Burmistrz MiG Solec Kujawski 25.08.2014 r.  Odp. pisemna WAO.RO.1510.6.2014

 ROK 2015:

L.p.

Data wpływu

Przedmiot skargi lub wniosku Komu zlecono załatwienie skargi lub wniosku
Termin załatwienia Sposób załatwienia
1. 20.03.2015
Wniosek o wyrażenie zgody na wywieszenie na budynkach szkół flag ZNP Burmistrz MiG Solec Kujawski 24.03.2015 r. Odp. pisemna WAO.RO.1510.1.2015
2. 24.03.2015
Wniosek o dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Burmistrz MiG Solec Kujawski 26.03.2015 r. Odp. pisemna WAO.RO.1510.2.2015
3. 19.05.2015
Skarga na pracę Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Burmistrz MiG Solec Kujawski  26.05.2015 r. Odp. pisemna WO.RO.1510.1.2015

ROK 2016:

L.p.

Data wpływu

Przedmiot skargi lub wniosku Komu zlecono załatwienie skargi lub wniosku
Termin załatwienia Sposób załatwienia
1. 28.04.2016
Skarga na pracownika UMiG Burmistrz MiG Solec Kujawski 17.05.2016 r.
Odp. pisemna WO.RO.1510.1.2016
2. 5.05.2016
Skarga na pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Burmistrz MiG Solec Kujawski  11.05.2016 r.
sprawa została wyjaśniona ustnie.
Wytworzył: Administrator
Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 09-06-2016
Data modyfikacji: 09-06-2016
Ilość wyświetleń: 6595
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki