Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 955253
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Zadania publiczne

Zakres działania i zadania Gminy:

1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Do gminy należy rozstrzyganie w sprawach o których mowa w punkcie 1 jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

3. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

a) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

b) gminnych dróg, ulic, mostów placów oraz organizacji ruchu drogowego,

c) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

d) lokalnego transportu zbiorowego,

e) ochrony zdrowia,

f) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

g) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

h) edukacji publicznej,

i) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

j) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

k) targowisk i hal targowych,

l) zieleni gminnej i zadrzewień,

ł) cmentarzy gminnych,

m) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

n) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

o) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

p) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

r) promocji gminy,

s) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

t) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

4. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

5. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.

6. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

7. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

7a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

7b. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w punkcie 7 i 7a oraz w art. 74 ustawy o samorządzie gminnym, rozpatruje sąd powszechny.

8. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w punkcie 6, 7 i 7a.

9. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w punkcie 8, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.

10. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w punkcie 9, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

11. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

12. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

13. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

14. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w punkcie 3, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

15. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

16. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Wytworzył: Administrator
Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 20-02-2013
Data modyfikacji: 20-02-2013
Ilość wyświetleń: 7281
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki