Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
 • 1
 • 2
 • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 955999
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej

Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej

Ustawa o samorządzie gminny /Dz.U. z 2013 r., poz. 594/ wprowadza kompetencje rady gminy w zakresie zadań gminy. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Cały szereg zagadnień przekazanych został do wyłącznej właściwości rady, co oznacza, że sprawy te nie mogą zostać wykonywane przez jakikolwiek inny organ. Można je wyodrębnić w następujące kategorie:

1) sprawy organizacyjne:

 • uchwalenie statutu gminy,
 • ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych,
 • tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywanie i występowanie z nich,
 • likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenie ich w majątek,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;

2) sprawy planistyczne:

 • uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych;

3) sprawy finansowo-majątkowe:

 • uchwalenie budżetu gminy,
 • ustalanie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat,
 • określenie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntownych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustaloną corocznie przez radę gminy,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym;

4) sprawy osobowe:

 • ustalanie wynagrodzenia burmistrza,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza;

5) sprawy kierowniczo-kontrolne:

 • stanowienie o kierunkach działania burmistrza oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;

6) sprawy reprezentacyjne:

 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawania honorowego obywatelstwa gminy.

Ponadto ustawa samorządowa przewiduje wyłączność właściwości rady gminy w innych sprawach zastrzeżonych innymi ustawami do komepetencji rady gminy i przykładowo wskazać tu można: podejmowanie uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie czy tworzenie form ochrony przyrody, m.in.: pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych czy zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Są to najważniejsze sprawy wspólnoty samorządowej oraz dotyczące funkcjonowania jej władz.

Wytworzył: Administrator
Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 30-01-2014
Data modyfikacji: 30-01-2014
Ilość wyświetleń: 3491
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki