Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 956606
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Karta Dużej Rodziny
grafika

Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski informuje, że w dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny opublikowana w dniu 23 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1863).

Karta Dużej Rodziny jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1)   w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2)   w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a)  szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b)  szkole wyższej - do końca roku akademickiego -  w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3)   bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się stałym orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1)   rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2)   małżonek rodzica;

3)   dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Prawo do posiadania Karty przysługuje ponadto członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1)   osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)   cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)   mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana niezależnie od dochodu rodziny i jest wydawana bezpłatnie.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1)   w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)   w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3)   w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5)   w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6)   w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7)   w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku składania wniosku przez cudzoziemca, poza dokumentami, o których mowa powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje o uprawnieniach przysługujących członkom rodziny wielodzietnej, posiadającym Kartę Dużej Rodziny  zostały opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.rodzina.gov.pl.Lista tych uprawnień będzie aktualizowana na bieżąco.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Karty Dużej Rodziny zamieszczono na stronach:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

www.rodzina.gov.pl

http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/karta-duzej-rodziny.html

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9229&Itemid=465

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski , ul. 23 Stycznia 7 ( pok. nr 6 ).

Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski , pok. nr 6 i na w/w stronach internetowych. Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są  pod numerem telefonu: 52387 01 16.

Interaktywna mapa z podmiotami Karty Dużej Rodziny.

KDR - informacja dla partnerów

_________________________

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Oświadczenie rodzica ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny (składane odrębnie przez każdego z rodziców).

Zgoda na wykorzystanie numeru telefonu komórkowego w komunikacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny.

 

Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 20-04-2016
Data modyfikacji: 20-04-2016
Ilość wyświetleń: 2568
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki