Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 949101
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Uchwały

45 sesja RM - 7 listopada 2014 r.

Uchwała Nr XLV/393/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok.

Uchwała Nr XLV/394/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024.

Uchwała Nr XLV/395/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku roalnego.

Uchwała Nr XLV/396/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XLV/397/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2015 rok.

Uchwała Nr XLV/398/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.
_______________________

44 sesja RM - 26 września 2014 r.

Uchwała Nr XLIV/388/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy solec Kujawski na 2014 rok.

Uchwała Nr XLIV/389/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024.

Uchwała Nr XLIV/390/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XLIV/391/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze użytku ekologicznego zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 251/9 LP (obecnie działka 17251/9) w Makowiskach, Gmina Solec Kujawski.

Uchwała Nr XLIV/392/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Solec Kujawski.
___________________

43 sesja RM - 28 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XLIII/378/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XLIII/379/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024.

Uchwała Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Druk sprawozdania - zał. nr 1.

Uchwała Nr XLIII/381/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr XLIII/382/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim za okres od 1 stycznia 2014 roku do 29 maja 2014 roku.

Uchwała Nr XLIII/383/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomników przyrody na terenie gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XLIII/384/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagrospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski.

Uchwała Nr XLIII/385/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, przemysłu i składów położonego w Solcu Kujawskim wzdłuż północnej strony drogi Bydgoszcz - Toruń.

Uchwała Nr XLIII/386/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim,

Uchwała Nr XLIII/387/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.
________________________

42 sesja RM - 25 czerwiec 2014 r.

Uchwały Nr XLII/362/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok,

Uchwała Nr XLII/363/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024,

Uchwała Nr XLII/364/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie spłaty kredytu długoterminowego udzielonego Umową zawartą z Bankiem Pekao SA Nr 9/2012 z dnia 29 maja 2012 roku,

Uchwała Nr XLII/365/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/82/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim i samorządowych instytucji kultury za I półrocze,

Uchwała Nr XLII/366/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2013 rok,

Uchwała Nr XLII/367/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2013 rok,

Uchwała Nr XLII/368/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fiannsowego Muzeum Solca im. Księcia Przeysła w Solcu Kujawskim za 2013 rok,

Uchwała Nr XLII/369/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim za 2013 rok,

Uchwała Nr XLII/370/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz - układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski,

Uchwała Nr XLII/371/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/160/08 z 23.10.2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego w rejonie ulicy Kujawskiej, gminnej drogi objazdowej oraz terenów kolejowych w Solcu Kujawskim,

U
chwała Nr XLII/372/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/217/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia,

Uchwała Nr XLII/373/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i oipiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski,

Uchwała Nr XLII/374/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze,

UchwałaNr XLII/375/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/84/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Rady społecznej Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim,

Uchwała Nr XLII/376/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2014 rok,

Uchwała Nr XLII/377/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski.

_____________________________________

41 sesja RM - 29 maj 2014 r.:

Uchwała Nr XLI/353/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 r.

Uchwała Nr XLI/354/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024.

Uchwała Nr XLI/355/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2013 rok.

Uchwała Nr XLI/356/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2013 rok. 

Uchwała Nr XLI/357/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia spłaty krótkoterminowego kredytu obrotowego.

Uchwała Nr XLI/358/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę kanalizacji wodno - ściekowej w rejonie ulic Lipowa, Młyńska, Tartaczna w Solcu Kujawskim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa.

Uchwała Nr XLI/359/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Lipowej i marsz. Józefa Piłsudskiego w Solec Kujawskim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa.

Uchwała Nr XLI/360/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczególowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała Nr XLI/361/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany statutu Miejsk0 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.
_________________________________

40 sesja RM - 4 kwiecień 2014 r.:

Uchwała Nr XL/352/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie realizacji Zintegorowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obsaru Funkcjonalnego.
_________________________________

39 sesja RM - 27 marca 2014 r.:

Uchwała Nr XXXIX/345/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok.
Pismo wyjaśniające do uzasadnienia w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXIX/346/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024.

Uchwała Nr XXXIX/347/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie spłaty kredytu długoterminowego udzielonego Umową zawartą z Bankiem Pekao SA Nr 9/2012 z dnia 29 maja 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/348/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/92/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji realizowanych na terenie Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXXIX/349/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania.

Uchwała Nr XXXIX/350/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2015 rok.

Uchwała Nr XXXIX/351/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
_______________________________

38 sesja RM - 26 luty 2014 r.:

Uchwała Nr XXXVIII/344/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Solec Kujawski, a pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego, tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia na rzecz realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorianych.

______________________________________

37 sesja RM - 20 luty 2014 r.

Uchwała Nr XXXVII/338/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok,

Uchwała Nr XXXVII/339/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024,

Uchwała Nr XXXVII/340/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim,

Uchwała Nr XXXVII/341/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski,

Uchwała Nr XXXVII/342/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2020",
Tabele - załączniki do w/w programu

Uchwała Nr XXXVII/343/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski.
Załącznik do Uchwały XXXVII/343/14 Rady Miejskiej.
____________________________

36 sesja RM - 23 styczeń 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/325/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVI/326/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024,

Uchwała Nr XXXVI/327/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim,

Uchwała Nr XXXVI/328/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie udzieielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim,

Uchwała Nr XXXVI/329/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,

Uchwała Nr XXXVI/330/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej usytuowanej przy ul. Toruńskiej 52H i 52J w Solcu Kujawskim,

Uchwała Nr XXXVI/331/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2014 roku,

Uchwała Nr XXXVI/332/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/307/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr XXXVI/333/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu osiedla Leśnego.

Uchwała Nr XXXVI/334/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020,

Uchwała Nr XXXVI/335/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020,

Uchwała Nr XXXVI/336/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2016.

Uchwała Nr XXXVI/323714 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały NrXLI/321/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów włąsnych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 
_____________________________

35 sesja RM - 19 grudzień 2013 r.

Uchwała Nr XXXV/310/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXV/311/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 - 2024.

Uchwała Nr XXXV/312/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Uchwała Nr XXXV/313/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Budżet i podatki".

Uchwała Nr XXXV/314/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Uchwała Nr XXXV/315/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia spłaty krótkoterminowego kredytu obrotowego.

Uchwała Nr XXXV/316/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XXXV/317/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy w Solcu Kujawskim (Leona Wyczółkowskiego).

Uchwała Nr XXXV/318/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2020 (+)".

Uchwała Nr XXXV/319/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2014.

Uchwała Nr XXXV/320/13 Rady Miejskiej w solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2014.

Uchwała Nr XXXV/321/13 Rady Miejskiej w Solcu kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Uchwała Nr XXXV/322/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Uchwała Nr XXXV/323/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatku energetycznego.

Uchwała Nr XXXV/324/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski.
____________________________________

34 sesja RM - 28 listopad 2013 r.

Uchwała Nr XXXIV/294/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXIV/295/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2024.

Uchwała Nr XXXIV/296/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/297/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Uchwała Nr XXXIV/298/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXIV/299/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej.

Uchwała Nr XXXIV/300/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w trybie przetragu nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego przy ulicy Unii Europejskiej 8 w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXXIV/301/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego przy ul. Unii Europejskiej 17 w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXXIV/302/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXXIV/303/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego przy ulicy Brukselskiej 2 w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXXIV/304/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego przy ulicy Haskiej 7 w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXXIV/305/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Uchwała Nr XXXIV/306/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/307/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXIV/308/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

Uchwała Nr XXXIV/309/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
____________________________________________________

33 sesja RM - 26 wrzesień 2013 r.

Uchwała Nr XXXIII/283/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXIII/284/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 - 2024.

Uchwała Nr XXXIII/285/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/253/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Uchwała Nr XXXIII/286/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr XXXIII/287/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przekształcenia Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim w spółkę kapitałową. 

Uchwała Nr XXXIII/288/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Granicznej 5 w Solcu Kujawskim. 

Uchwała Nr XXXIII/289/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia. 

Uchwała Nr XXXIII/290/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXXIII/291/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim ich składów osobowych oraz zakresu działania. 

Uchwała Nr XXXIII/292/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Uchwała Nr XXXIII/293/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Wodnej "Kapuściska".
________________________________________________________________________

32 sesja RM - 29 sierpień 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/274/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXII/275/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2013 - 2024.

Uchwała Nr XXXII/276/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność Gminy solec Kujawski.

Uchwała Nr XXXII/277/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie odstępstwa od zasad stosowanych przy nadawaniu lub zmianie nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXXII/278/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym położonemu w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXXII/279/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXXII/280/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. (unieważniony przez Wojewodę Kuj. - Pom. paragraf 1, ust. 1, pkt. 2 w/w uchwały)

Uchwała Nr XXXII/281/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXXII/282/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Solcu Kujawskim.
_________________________________________________________________________

31 sesja RM - 26 czerwiec 2013 r.

Uchwała Nr XXXI/251/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXI/252/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2013 - 2024.

Uchwała Nr XXXI/253/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Uchwała Nr XXXI/254/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2012 rok.

Uchwała Nr XXXI/255/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2012 rok.

Uchwała Nr XXXI/256/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2012 rok.

Uchwała Nr XXXI/257/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim za 2012 rok.

Uchwała Nr XXXI/258/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Solcu Kujawskim przy ul. Powstańców.

Uchwała Nr XXXI/259/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy 23 Stycznia w Solcu Kujawskim (uchwała unieważniona przez Wojewodę Kuj. - Pom.)

Uchwała Nr XXXI/260/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego przy ulicy Unii Europejskiej 25 w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXXI/261/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego przy ulicy Unii Europejskiej 12 w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXXI/262/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego przy ulicy Unii Europejskiej 19 w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXXI/263/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r.w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego przy ulicy Unii Europejskiej 21 w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXXI/264/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Uchwała Nr XXXI/265/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany statutu osiedla Staromiejskie, osiedla Leśnego, osiedla Toruńskiego, osiedla Robotniczego.

Uchwała Nr XXXI/266/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kujawska, sołectwa Otorowo – Makowiska, sołectwa Przyłubie.

Uchwała Nr XXXI/267/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany statutu osiedla Rudy.

Uchwała Nr XXXI/268/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Solec Kujawski na obwody głosowania.

Uchwała Nr XXXI/269/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze.

Uchwała Nr XXXI/270/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXI/271/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec Kujawska.

Uchwała Nr XXXI/272/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Wodnej „Kapuściska”.

Uchwała Nr XXXI/273/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. ________________________________________________________________________

30 sesja RM - 23 maj 2013 r.

Uchwała Nr XXX/245/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2012 rok. 

Uchwała Nr XXX/246/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2012 rok.

Uchwała Nr XXX/247/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXX/248/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego przy ulicy Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXX/249/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego przy ulicy Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim. 

Uchwała Nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Rojewo zadania własnego polegającego na objęciu mieszkańców Przyłubia 50 (Leśnictwo Chojnaty), Przyłubia 51 (Leśnictwo Osiek), Leśnictwa Jarzębiec, Leśnictwa Zawiszyn, Leśnictwa Lesisko oraz Leśnictwa Osiek systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
___________________________________________________________________________

29 sesja RM - 21 marzec 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/237/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIX/238/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 - 2034.

Uchwała Nr XXIX/239/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok.

Uchwała Nr XXIX/240/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie nadania nazw drogom gminnym, powstałym na terenie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Solcu Kujawskim w rejonie ulic: Kujawska, Tartaczna, Lipowa, Młyńska i Topolowa (ulice: marsz.Józefa Piłsudskiego, Bitwy Warszawskiej, Szarych Szeregów, kmdr.Bolesława Romanowskiego, Danuty Mrzyk, Armii Krajowej, por.Zdzisława Gierlińskiego, gen.Władysława Sikorskiego).

Uchwała Nr XXIX/241/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2020 (+)".

Uchwała Nr XXIX/242/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXIX/243/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/244/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia woli wspołdziałania Gminy Solec Kujawski w tworzeniu Kujawsko - Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza".  _____________________________________________________________________

28 sesja RM - 21 luty 2013 r.

Uchwała Nr XXVIII/227/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVIII/228/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 - 2034.

Uchwała Nr XXVIII/229/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXVIII/230/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych.

Uchwała Nr XXVIII/232/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania nazw drogom, powstałym na terenie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Solcu Kujawskim w rejonie ulic: Kujawska, Tartaczna, Lipowa, Młyńska i Topolowa. (ulice: Słowicza, Żurawia, Orla, Sowia, Skowronkowa, Jemiołowa, Cyprysowa, Cedrowa, Leszczynowa).

Uchwała Nr XXVIII/233/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Uchwała Nr XXVIII/234/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/202/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wydzielenia środków finansowych na nagrody dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXVIII/235/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Kujawska.

Uchwała Nr XXVIII/236/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Solec Kujawski w tworzeniu Kujawsko - Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Pomorza i Kujaw" (uchylona).
___________________________________________________________________________

27 sesja RM - 24 styczeń 2013:

Uchwała Nr XXVII/220/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2013 roku.

Uchwała Nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2013 - 2034.

Uchwała Nr XXVII/222/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla policji.

Uchwała Nr XXVII/223/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXVII/224/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXVII/225/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bazdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2013 roku.

Uchwała Nr XXVII/226/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

DO-2 Deklaracja o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

_____________________________________________________________________________

26 sesja RM - 20 grudzień 2012:

Uchwała Nr XXVI/201/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2012 rok.
Załączniki do w/w uchwały znajdują sie w linku "Budżet".

Uchwała Nr XXVI/202/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2034.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Budżet".

Uchwała Nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Uchwała Nr XXVI/204/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2013 rok.

Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Budżet".

Uchwała Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2013 - 2034.

Załączniki do w/w uchwały znajduja się w linku "Budżet".

Uchwała Nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia spłaty krótkoterminowego kredytu obrotowego.

Uchwała Nr XXVI/207/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Uchwała Nr XXVI/208/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXVI/209/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. (zmieniona Uchwałą Nr XXVII/226/13 z dnia 24 stycznia 2013 r.)

Uchwała Nr XXVI/211/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXVI/212/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

DO-3 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi dodatkowe - załącznik nr 1.

Uchwała Nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez włascicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spłaniać przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok i ich części.

Uchwała Nr XXVI/217/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody na terenie Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXVI/218/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy "Jagodowa" w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania.

______________________________________________________________________________________________________

25 sesja RM - 29 listopad 2012 r.:

Uchwała Nr XXV/183/12 Rady Miejskiej w Solec Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu MiG solec Kujawski na 2012 rok.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Budżet".

Uchwała Nr XXV/184/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG solec Kujawski na lata 2012 - 2034.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Budżet".

Uchwała Nr XXV/185/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/186/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r., w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Uchwała Nr XXV/187/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokosci stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku.

Uchwała Nr XXV/188/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokosci stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr XXV/189/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomosci. 

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny.

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny.

IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Z-1 - Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Uchwała Nr XXV/190/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/321/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

Uchwała Nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej usytuowanej przy ul. 29 Listopada w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXV/192/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu Kujawskim (ul. Parkowa).
Załącznik do w/w uchwały.

Uchwała Nr XXV/193/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim.
Załącznik do w/w uchwały. (ul. Paryska)
.

Uchwała Nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy "Jagodowa" w Solcu Kujawskim.
Załącznik do w/w uchwały.(uchylona)
.

Uchwała Nr XXV/195/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto i Gmina Solec Kujawski.

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok... - załącznik nr 1.
Informacja o faktycznej liczbie uczniów objętych dotacją z budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski wg stanu na.... - załącznik nr 2.
Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za miesiąc.... - załącznik nr 3.

Uchwała Nr XXV/196/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia "Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego".

Uchwała Nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Uchwała Nr XXV/199/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2013.

Uchwała Nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr II/10/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2011 - 2015.

_____________________________________________________________________________________________________

24 sesja RM - 18 październik 2012 r.:

Uchwała Nr XXIV/175/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Tematyczne - Budżet".
 

Uchwała Nr XXIV/176/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2034.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Tematyczne - Budżet".

Uchwała Nr XXIV/177/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Uchwała Nr XXIV/178/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia.

Uchwała Nr XXIV/179/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Uchwała Nr XXIV/180/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XXIV/181/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych.

Uchwała Nr XXIV/182/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze.

__________________________________________________________________________

23 sesja RM - 30 sierpień 2012 r.:

Uchwała Nr XXIII/170/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 r.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Tematyczne - Budżet".

Uchwała Nr XXIII/171/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2034.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Tematyczne - Budzet".

Uchwała Nr XXIII/172/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Uchwała Nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie Statutu Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXIII/174/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

__________________________________________________________________________

22 sesja RM - 28 czerwiec 2012 r.: 

Uchwała Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 r.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Tematyczne - Budżet".

Uchwała Nr XXII/165/12 Rady Miejskiej  w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2034.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się z linku "Tematyczne - Budżet".

Uchwała Nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/82/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim i samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

Uchwała Nr XXII/168/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie statutu Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim (uchylona).

Uchwała Nr XXII/169/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Solec Kujawski.

_____________________________________________________________________________________________________

21 sesja RM - 14 czerwiec 2012 r.:

Uchwała Nr XXI/160/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXI/161/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie rozwiązania porozumienia o przyjęciu i powierzeniu zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Uchwała Nr XXI/162/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/290/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów.

Uchwała Nr XXI/163/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Radcy Prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

______________________________________________________________________________

20 sesja RM - 31 maj 2012 r.:

Uchwała Nr XX/156/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2011 rok.

Uchwała Nr XX/157/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i gminy Solec Kujawski za 2011 rok.

Uchwała Nr XX/158/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XX/159/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi...
___________________________________________________________________________

19 sesja RM - 26 kwiecień 2012 r.:

Uchwała Nr XIX/151/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Tematyczne - Budżet"
.

Uchwała Nr XIX/152/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2034.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Tematyczne - Budżet".

Uchwała Nr XIX/153/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr XIX/154/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Biała Góra".

Uchwała Nr XIX/155/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Szczegółowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012 - 2013".
_________________________________________________________________________

18 sesja RM - 22 marzec 2012 r.:

Uchwała Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Tematyczne - Budżet".

Uchwała Nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Tematyczne - Budżet".

Uchwała Nr XVIII/143/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim przy ul. 29 Listopada.

Uchwała Nr XVIII/144/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 r.l w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Solca Kujawskiego na lata 2010 - 2015.
Załącznik nr 1 i nr 2
Załączniki od 3 do 6 - opis projektów.

Uchwała Nr XVIII/145/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Solca Kujawskiego na lata 2010 - 2015.

Uchwała Nr XVIII/146/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2012 roku.

Uchwała Nr XVIII/147/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych.

Uchwała Nr XVIII/149/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.

Uchwała Nr XVIII/150/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wyboru delegata Miasta i Gminy Solec Kujawski do Związku Miast Nadwiślańskich. ________________________________________________________________________

17 sesja RM - 8 marzec 2012 r.:

Nie podejmowano uchwał.

Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.

________________________________________________________________________

16 sesja RM - 16 luty 2012 r.:

Uchwała Nr XVI/132/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz zadania własnego polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Uchwała Nr XVI/133/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Tematyczne - Budżet".

Uchwała Nr XVI/134/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2034.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Tematyczne - Budżet".

Uchwała Nr XVI/135/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości, położonych w Solcu Kujawskim na terenie Parku Przemysłowego II.

Uchwała Nr XVI/137/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

Uchwała Nr XVI/138/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim.
Załącznik nr 1 do uzasadnienia Uchwały Nr XVI/138/12 Rady Miejskiej.
Załącznik nr 2 do uzasadnienia Uchwały Nr XVI/138/12 Rady Miejskiej.

Uchwała Nr XVI/139/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego usytuowanego w budynku przy ul. 23 Stycznia 14A w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XVI/140/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 rok.
________________________________________________________________________

 15 sesja RM - 12 styczeń 2012 r.:

Uchwała Nr XV/124/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Tematyczne - Budżet".

Uchwała Nr XV/125/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2034.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Tematyczne - Budżet".

Uchwała Nr XV/126/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie Ośrodka Zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z  dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XV/128/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla policji.

Uchwała Nr XV/129/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowe, położone w Solcu Kujawskim przy ul. Wolności i ul. 29 Listopada.

Uchwała Nr XV/130/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.2 - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

Uchwała Nr XV/131/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Toruńskiej 51 w Solcu Kujawskim.
___________________________________________________________________________

14 sesja RM - 4 styczeń 2012 r.:

Uchwała Nr XIV/122/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XIV/123/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatelstwa Solca Kujawskiego".
__________________________________________________________________________________________________
13 sesja RM - 14 grudzień 2011 r.:

Uchwała Nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2011 rok.

Uchwała Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2011 - 2034.

Uchwała Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Tematyczne - Budżet".

Uchwała Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2034.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Tematyczne - Budżet".

Uchwała Nr XIII/115/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia spłaty krótkoterminowego kredytu obrotowego.

Uchwała Nr XIII/116/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała Nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Solec Kujawski od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz ówczesnych najemców.

Uchwała Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Toruńskiej 51 w Solcu Kujawskim.
Załącznik graficzny do w/w uchwały.

Uchwała Nr XIII/119/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta i gminy Solec Kujawski na rok 2012.

Uchwała Nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu strażackiego marki JELCZ, nr rejestracyjny BDC 6071 rok produkcji 1989, z OSP Solec Kujawski. ___________________________________________________________________________

12 sesja RM - 16 listopad 2011 r.:

Uchwała Nr XII/98/11 Rady Miejskiej w Solec Kujawskim z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2011 rok.

Uchwała Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2011 - 2034.

Uchwała Nr XII/100/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XII/101/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

Uchwała Nr XII/102/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku.

Uchwała Nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
Nowe wzory deklaracji znajdują się w linku "Tematyczne - Podatki i Opłaty".

Uchwała Nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe położone w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej, ul. Tartacznej i w Otorowie.

Uchwała Nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 67.

Uchwała Nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała Nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody znajdującego się na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XII/109/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Uchwała Nr XII/110/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn."Rozbudowa ciągu dróg powiatowych : nr 1549 C Solec Kujawski - Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka - Leszyce - Dąbrowa Mała oraz nr 1548 C Solec Kujawski - Nowa Wieś Wielka".
_________________________________________________________________________

11 sesja RM - 29 wrzesień 2011 r.:

Uchwała Nr XI/90/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2011 rok.

Uchwała Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2011 - 2034.

Uchwała Nr XI/92/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji realizowanych na terenie gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Uchwała Nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XI/95/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015.

Uchwała Nr XI/96/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na pracę Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XI/97/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przekazania skargi złożonej....
__________________________________________________________________________

10 sesja RM - 25 sierpień 2011 r.:

Uchwała Nr X/78/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2011 rok.

Uchwała Nr X/79/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2011-2034.

Uchwała Nr X/80/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz zabezpieczenia jej spłaty.

Uchwała Nr X/81/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia Gminie Bydgoszcz pomocy finansowej na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Uchwała Nr X/82/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim i samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

Uchwała Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których stanowić będzie pomoc publiczną.
Załącznik nr 1 do w/w uchwały.

Uchwała Nr X/84/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

Uchwała Nr X/86/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla Spółek Wodnych, działających na terenie Gminy Solec Kujawski, trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania.

Uchwała Nr X/87/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania autobusu szkolnego Gminie Dąbrowa Chełmińska.

Uchwała Nr X/88/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa ciągu dróg powiatowych : nr 1552C Tarkowo Dolne - Dąbrowa Wielka - łącznik droga 1549C Solec Kujawski - Chrośna na odcinku od drogi krajowej 25 do drogi krajowej 10".

Uchwała Nr X/89/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej, położonej w Otorowie w Gminie Solec Kujawski w trybie bezprzetargowym. ____________________________________________________________________________

9 sesja RM - 29 czerwiec 2011 r.:

Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2011 rok.

Uchwała Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2011-2034.

Uchwała Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Solec Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/161/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23.10.2008 r. w sprawie podziału Soleckiego Centrum Kultury i utworzenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr IX/71/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski.

Wniosek o przydział lokalu socjalnego/mieszkalnego - zał. 1.

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres  zał. 2.

Wniosek o zamianę mieszkania - zał. 3.

Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy - zał. nr 4.

Uchwała Nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2007 - 2013.

Zestawienie budynków i lokali w budynkach gminnych ze wskazaniem sposobu ich przeznaczenia na lata 2007 - 2013 - tab. 1 do zał. 1.
Wykaz lokali w budynkach gminnych  i budynków gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz budynków gminnych przeznaczonych do rozbiórki - tab. 2 do zał. 1.
Realizacja wieloletniego planu programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy - tab. 3 do zał. 1.

Stan techniczny budynków i lokali w budynkach gminnych i administrowanych przez gminę - tab. 4 do zał. 1.
Stan techniczny budynków Wspólnot Mieszkaniowych - tab. 5 do zał. 1.

Uchwała Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Solca Kujawskiego.
Załącznik graficzny nr 1 do w/w uchwały.

Uchwała Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XII/92/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Solca Kujawskiego dotyczącej powiększenia cmentarza.
Załącznik graficzny do w/w uchwały.

Uchwała Nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenów usługowych, produkcyjno - składowych i mieszkaniowych położonych w rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej i linii kolejowej Bydgoszcz-Toruń.
Załącznik nr 1 do w/w uchwały.

Uchwała Nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gminę Solec Kujawski.

Uchwała Nr IX/77/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.

___________________________________________________________________________________________________

8 sesja RM - 9 czerwca 2011 r.:

Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta i gminy Solec Kujawski za 2010 r.

Uchwała Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2010 rok.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku "Tematyczne-Budżet".

Uchwała Nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej.

Uchwała Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia.

Uchwała Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej.

Uchwała Nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XI/72/95 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Solca Kujawskiego dotyczącej części działki Nr 740/4 położonej przy ul. Powstańców.

Załącznik graficzny do Uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr VIII/64/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXXIV/189/97 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Solca Kujawskiego.

Załącznik graficzny do Uchwały Nr VIII/64/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr VIII/65/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług rzemieślniczych ul. Średnia, Solec Kujawski.

Załącznik graficzny do Uchwały Nr VIII/65/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski oraz dalszego postępowania z nimi. ___________________________________________________________________________

7 sesja RM - 26 maj 2011 r.:

Uchwała Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2011 rok.

Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2011-2034.

Uchwała Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/46/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 maja 2011 r, w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Inicjatywa na wieś - rozwój usług edukacyjnych, kwalifikacji i wykształcenia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5, Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Uchwała Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Rowerowa ścieżka turystyczna wzdłuż Wisły w Województwie Kujawsko - Pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 6. Wsparcie Rozwoju Turystyki, Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze.
_________________________________________________________________________

6 sesja RM - 13 kwiecień 2011 r.:

Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2011 rok.

Uchwała Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2011-2034.

Uchwała Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Uchwała Nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/292/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla publicznych terenów rekreacyjnych nad Wisłą w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/119/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Solcu Kujawskim na działkach nr: 240/2 LP, 239/2 LP i terenu położonego we wsi Przyłubie na działkach nr: 239/6 LP, 240/1 LP.

Uchwała Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Garbary, Powstańców i Średnia w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skarg Pani Krystyny Rumińskiej i Pana Ryszarda Rumińskiego.

_____________________________________________________________________________

5 sesja RM - 24 marzec 2011 r.:

Uchwała Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2011 r.

Uchwała Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2011-2034.

Uchwała Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na opłatę roczną z tytułu dzierżawy gruntów leśnych pod  ścieżki rowerowe.

Uchwała Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla policji.

Uchwała Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2012 rok.

Uchwała Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe położone w Solcu Kujawskim przy ul. Bydgoskiej, ul. Toruńskiej, ul. 29 Listopada.

Uchwała Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Uchwała Nr V/39/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni miejskiej, położonemu w Solcu Kujawskim przy ul. 29 Listopada.

Uchwała Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXII/155/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2005-2013".  
Załącznik do Uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Szczegółowego Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2011".

Uchwała Nr V/42/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

___________________________________________________________________________

4 sesja RM - 27 styczeń 2011 r.:

Uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2011 rok.

Uchwała nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2011 - 2034. 
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Uchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim.

Uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/185/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/192/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad korzystania z Inkubatora Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim

Uchwała nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie  ustalenia sieci publicznych szkół prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski.

Uchwała nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski.

Uchwała nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Solcu Kujawskim.

Uchwała nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/289/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 maja 2010r., dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ulicy Kujawskiej .

Uchwała nr IV/31/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru delegata Miasta i Gminy Solec Kujawski do Związku Miast Nadwiślańskich. 


3 sesja RM - 29 grudzień 2010 r.:

Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2010 rok. 

Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2011 rok.

Objaśnienia do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2011 rok. 

Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2011 - 2034.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2011 - 2034. 

Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza i Gminy Solec Kujawski do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia spłaty krótkoterminowego kredytu obrotowego.

Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (uchylona)

Uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych.


Uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 

Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała nr III/19/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru organów osiedli i sołectw działających na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała nr III/20/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. 


2 sesja RM - 6 grudzień 2010 r.:

Uchwała nr II/3/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.

Uchwała nr II/4/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.

Uchwała nr II/5/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej, ich składów osobowych oraz zakresu działania.

Uchwała nr II/6/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i gminy Solec Kujawski na rok 2010.

Uchwała nr II/7/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Solcu Kujawskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała nr II/9/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywana Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2011.

Uchwała nr II/10/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2011 – 2015.

________________________________

1 sesja RM - 29 listopad 2010 r.:

Uchwała nr I/1/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.

Uchwała nr I/2/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzedniczących Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.

Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 15-09-2015
Data modyfikacji: 15-09-2015
Ilość wyświetleń: 1552
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki